Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ComfortSun-shop – Breedex bvba, verder aan te duiden als: “Breedex bvba”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Breedex bvba overeengekomen worden.
1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Breedex bvba een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Breedex bvba een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Breedex bvba niet, tenzij deze schriftelijk door Breedex bvba zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Breedex bvba een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Breedex bvba niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onbeantwoord laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Breedex bvba gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of kosteloze ontbinding zijn.
2.3 Door Breedex bvba verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 Het Breedex bvba huismerk kan soms afwijken van de getoonde verpakkingen, de omschreven kwaliteit van het product is echter gegarandeerd.
2.5 Breedex bvba behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, (deelse) betaling vooraf te verlangen of waarborgen (i.p.v. zekerheidsstelling) te verlangen.
2.6 Breedex bvba behoudt zich het recht voor om bestellingen van wederverkopers zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Breedex bvba volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
3.2 Breedex bvba biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten per e-mail, of via de website te plaatsen. Na ontvangst van de elektronische factuur is de afnemer verplicht het totaalbedrag van de bestelling per ommegaande te voldoen, tenzij de afnemer en Breedex bvba vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen. Inkooporders dienen voorzien te zijn van klantnummer, juiste artikelnummers en juiste besteleenheid. Inkooporders met een orderwaarde onder € 123.97,- excl. BTW worden verwerkt met order/verzendkosten.
3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Breedex bvba dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Breedex bvba geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Breedex bvba aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd “Klantidentificatie”). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Breedex bvba is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.
3.4 Breedex bvba is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Breedex bvba is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Breedex bvba toegekende Klantidentificatie.
3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Breedex bvba schade lijdt, dient de afnemer Breedex bvba hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Breedex bvba onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Breedex bvba de ontvangst van een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd of nadat Breedex bvba met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Breedex bvba slechts voor zover zij door Breedex bvba schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW als ook exclusief kosten van verzending. Prijzen worden op de artikelinformatie-pagina’s en gedurende het bestelproces zowel exclusief als inclusief BTW weergegeven. De prijzen zijn inclusief Recyclagebijdragen.
5.2 Ten aanzien van opdrachten geldt dat een opslag voor logistieke kosten in rekening wordt gebracht. De hoogte van de in rekening te brengen vergoeding is afhankelijk van het orderbedrag. Breedex bvba behoudt het recht de hoogte van deze vergoeding aan te passen.
5.3 Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Breedex bvba geen invloed op heeft, worden met variabele prijzen aangeboden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
5.4 Voor leveringen van zware transporten naar buitenlandse klanten kan een transporttoeslag met een maximum van € 50,- excl. BTW berekend worden. Breedex bvba zal altijd de klant hierover informeren als dit van toepassing is.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door Breedex bvba aangewezen bankrekening of door betaling met creditcard of Mister Cash / Bancontact. Indien met de afnemer betaling op rekening is overeengekomen, geldt dat het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Breedex bvba dient te zijn gestort. De op de bank-/giroafschriften van Breedex bvba vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2 Zolang Breedex bvba geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd. Een kredietlimiet kan op verzoek worden aangevraagd bij de eerste bestelling. (Semi)overheidsinstellingen kunnen direct op rekening kopen. Particuliere afnemers dienen altijd vooruit te betalen.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot vereffening van verschuldigde rente en/of (invordering)kosten en vervolgens tot vereffening van de oudste openstaande facturen.
6.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Breedex bvba, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele vereffening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Breedex bvba verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-.
6.6 Indien Breedex bvba daartoe aanleiding ziet, kan Breedex bvba nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Breedex bvba totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
7.2 De afnemer mist het recht de door Breedex bvba geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Breedex bvba, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Breedex bvba gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Breedex bvba tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Breedex bvba berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Breedex bvba.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door Breedex bvba genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Breedex bvba bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
8.2 Overschrijding van de door Breedex bvba opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
8.3 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar blijkt zal Breedex bvba de afnemer tijdig informeren en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen worden dan door Breedex bvba binnen 30 dagen terugbetaald.
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Breedex bvba de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Breedex bvba gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen enz. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
8.7 Levering geschiedt altijd achter de eerste drempel van de eerste deur uitgezonderd pallet zendingen. Deze worden tot de eerste drempel geleverd of direct achter de magazijndeur die d.m.v. een palletwagen te betreden is.
Indien u de bezorger opdracht geeft tot verdere levering dan de eerste drempel van de eerste deur kunt u een marktconforme nacalculatie verwachten. Een uitzondering zijn palletzendingen groter dan een standaard europalletmaat. Deze zendingen worden ongelost geleverd en dient u zelf te zorgen voor het lossen uit de vrachtwagen.
8.8 Palletzendingen worden altijd 1x aangeboden, indien u niet aanwezig bent kan er een transporttoeslag worden berekend voor een tweede zending met een maximum van € 50,- excl. BTW.
8.9 Aan de aangeboden extra adresregel in het orderproces kunnen geen rechten worden ontleend. Deze extra adresregel wordt aangeboden aan zakelijke klanten en is bestemd voor de interne routing van goederenstromen of voor een referentienummer uit het bestelsysteem dat de klant hanteert.

Artikel 9 Transport

9.1 Breedex bvba bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van Breedex bvba tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Zakelijke klanten dienen binnen 24 uur eventuele transportschade en manco’s te melden via het retourformulier, buiten deze termijn vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding. Zichtbare schade aan de verpakking dient direct te worden vermeld bij de vervoerder, indien u dit niet meldt vervalt het eventuele recht op vervanging of vergoeding.
9.2 Bij retourzending van de goederen door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de kosten hiervan.
Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het retouradres zijn aangekomen zal Breedex bvba overgaan tot kwijtschelding van openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen volgens onze retourvoorwaarden.
9.3 Indien u een zending weigert, zijn voor onze zakelijke klanten de standaard retourvoorwaarden van toepassing conform de retourvoorwaarden op onze website. Voor particuliere afnemers volgt Breedex bvba altijd de wet koop op afstand.

Artikel 10 Klachten

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken worden door Breedex bvba slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering (uitgezonderd transportschade, manco’s en geconstateerde schade na openen verpakking welke binnen 24 uur gemeld dienen te worden) via het retourformulier aan Breedex bvba kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klachten noch voor ontbinding van de overeenkomst.
10.3 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
10.4 Retouraanvragen dienen te geschieden via het retourformulier onder vermelding van het nummer van de factuur/orderbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers en aantallen binnen 14 dagen na ontvangst.
De afdeling RMA beoordeelt uw retouraanvraag en informeert u per e-mail of deze aanvraag wordt geaccordeerd.
De geaccordeerde retouraanvraag (RMA) is geldig gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 14 dagen dienen de goederen naar het retourmagazijn van Breedex bvba te worden opgestuurd.
Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Breedex bvba, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer.
Na acceptatie van de retouraanvraag ontvangen klanten een retourlink waarmee zij een retourlabel aan kunnen maken voor het retourneren van de aangemelde goederen. De verzendkosten voor het retourneren worden in mindering gebracht bij het crediteren van de retourzending.
Op verzoek is een afhaling op een zakelijk adres mogelijk tegen extra kosten. Indien dit gewenst is meldt dit dan bij uw retouraanvraag aan de afdeling RMA.
Enkel producten die compleet zijn, in onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de originele verpakking, kunnen worden geretourneerd en later worden aanvaard als deze voldoen aan onze retourvoorwaarden.
De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de goederen die worden teruggezonden (zie ook punt 9.2).
Voor consumenten is de wet koop op afstand van toepassing.
Creditering zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden.
10.5 Zakelijke klanten dienen een creditnota te verrekenen met eventuele openstaande debet facturen. Indien er nog geen openstaande debet facturen zijn zal de creditnota blijven staan om te verrekenen. Terugstorten van de creditnota zal plaatsvinden op schriftelijk verzoek van de klant. Alle openstaande tegoeden van zakelijke klanten vervallen 12 maanden na de datum van de originele koopovereenkomst.

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Breedex bvba garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Breedex bvba verstrekt geen garantie of service op artikelen die niet bij Breedex bvba zijn gekocht.
11.3 Breedex bvba is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Breedex bvba.
11.4 Breedex bvba is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
11.5 Indien Breedex bvba, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
11.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Breedex bvba of de fabrikant zijn verricht;
b. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
c. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
11.7 De afnemer is gehouden Breedex bvba te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Breedex bvba mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen. De afnemer is verplicht het product aan Breedex bvba te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Breedex bvba zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
11.8 Breedex bvba volgt de fabrieksgarantie van de desbetreffende fabrikant. Standaard betreft dit een carry-in garantie tenzij dit anders vermeld is op de productpagina van het defecte artikel. Indien er sprake is van een gebruikersfout kunnen er onderzoekskosten / reparatiekosten worden berekend. Deze kosten zullen altijd voor de reparatie met de afnemer worden gecommuniceerd.
11.9 Naast deze garantiebepalingen blijven voor consumenten de wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een wettelijke garantie wordt omschreven als wat u redelijkerwijs van het product kunt verwachten. Gaat het product binnen 2 jaar na aankoop kapot? Dan ligt binnen de fabrieksgarantie de bewijslast van de garantieclaim bij Breedex bvba, als verkoper dienen wij aan te tonen dat er geen defect is of het product verkeerd gebruikt is.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Breedex bvba niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
b. Breedex bvba goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de betaling zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat of besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat of besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
13.2 Breedex bvba is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Breedex bvba verschuldigd bedrag meteen en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 Breedex bvba zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Breedex bvba neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
14.2 U kunt altijd aan Breedex bvba vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Breedex bvba vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Breedex bvba zo spoedig mogelijk zal verwerken.
14.3 Een nieuwsbrief wordt uitsluitend toegezonden wanneer u zich daar tijdens registratie actief voor hebt opgegeven. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Breedex bvba hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 15 Levering buiten België, maar binnen de EU

15.1 Om in aanmerking te komen voor het ICL-tarief (intracommunautaire levering) dient u een geldig BTW NR op te geven dat overeenstemt met het vestigingsadres van uw onderneming of stichting.
15.2 Orders voor apparatuur waarvoor afzonderlijke heffingen in het land van aflevering gelden, worden niet uitgevoerd.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
16.2 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd.